ÖDK Meisterschaften IPO ÖDK Bundesmeisterschaft 2009 (IPO1) - ÖPO1

Share


賽事:
ÖDK Bundesmeisterschaft 2009 (IPO1)
賽事級別:
ÖKV ÖDK Meisterschaften IPO
賽果表名稱:
ÖDK Bundesmeisterschaft 2009 (ÖPO3)
:
IGP 3
日期:
12. 九月 2009
賽事地點:
Wien
裁判 A:
裁判 C:
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

統計

參與犬隻:
9 3 6
最老的犬隻:
Ira Black Gong (6 年 11 月)
最年青犬隻:
Gina von der Lüssenwiese (2 年)