Österreichische FCI Weltmeisterschaftsqualifikationen 1. FCI-WUSV WM Qualifikation 2002

Share


賽事:
1. FCI-WUSV WM Qualifikation 2002
賽事級別:
ÖGV Österreichische FCI WM Qualifikation
賽果表名稱:
1. FCI-WUSV WM Qualifikation 2002
:
IGP 3
日期:
12. 四月 2002
賽事地點:
Gmunden Regau
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
Ivo vom Wildbad (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Tano Pollux (杜賓)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Varo vom Lastal (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Gudy Ada-Gen (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

德國牧羊犬:
73
比利時牧羊犬:
24
都柏文:
5
巨型史納沙:
1
參與犬隻:
103 86 17
最老的犬隻:
Igor vom Tschirgantblick (9 年 5 月)
最年青犬隻:
Berry von der Wolfskralle (2 年 8 月)