3rd Q M CZ IPO3 2017

Share


賽事:
3. VS 2017 IPO3
賽事級別:
ČKS Meisterschaft IPO
賽果表名稱:
IPO3
:
IGP 3
日期:
14. 四月 2017 - 15. 四月 2017
賽事地點:
Staňkov
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
Darrio Heriwell (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Bruni Boccaro (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Arabella Kofr (比牧)
A
B
C
Total
Asso Avodar (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ax Rebelling (德牧)
A
B
C
Total
Mango Laroja (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Seigo Eqidius (德牧)
A
B
C
Total
Rena Vepeden (德牧)
A
B
C
Total
Quattro Vepeden (德牧)
A
B
C
Total
Adele Igo (比牧)
A
B
C
Total
Cis Hanno Veto (巨沙)
A
B
C
Total
Ben Elzet (德牧)
A
B
C
Total

統計

德國牧羊犬:
13
比利時牧羊犬:
11
巨型史納沙:
1
萬能㹴:
1
參與犬隻:
26 17 9
最老的犬隻:
Wilhelm von Erikson (7 年 1 月)
最年青犬隻:
Nando ze Zelene uzlabiny (2 年 8 月)