3rd Q CZ Nationals IPO3 2018

Share


賽事:
3. VS 2018 IPO3 Třinec
賽事級別:
ČKS Meisterschaft IPO
賽果表名稱:
IPO3
:
IGP 3
日期:
5. 五月 2018 - 6. 五月 2018
賽事地點:
Třinec
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
Seigo Eqidius (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Maigret Radinie (巨沙)
A
B
C
Total
Arabella Kofr (比牧)
A
B
C
Total
Assan Oro Nero (比牧)
A
B
C
Total
Ax Rebelling (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Joseph Anrebri (德牧)
A
B
C
Total
Maxim Mi-Ji (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ayra Oro Nero (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

德國牧羊犬:
16
比利時牧羊犬:
15
巨型史納沙:
1
參與犬隻:
32 18 14
最老的犬隻:
Coquin Olbramovický kvítek (7 年 3 月)
最年青犬隻:
Porthos ze Stribrneho kamene (3 年 3 月)