2. Výběrový závod na Mistrovství MSKS 2008 - IPO 3

Share


賽事:
2. Výběrový závod na Mistrovství MS...
賽事級別:
ČMKU IPO
賽果表名稱:
IPO 3
:
IGP 3
日期:
24. 五月 2008
賽事地點:
Velká Bíteš
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Veron Anrebri (德牧)
A
B
C
Total
Ambra Fagabore (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Juky Naspo CS (德牧)
A
B
C
Total
Ir z Elbu (德牧)
A
B
C
Total
Bren z Daskonu (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Hyro Waji (德牧)
A
B
C
Total
Amir Ir-Sed (德牧)
A
B
C
Total
Cixie Zde-Sko (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Vasco Vikar (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

德國牧羊犬:
24
比利時牧羊犬:
1
參與犬隻:
25 17 8
最老的犬隻:
KAMA Z KUŘIMSKÉHO HÁJE (8 年 4 月)
最年青犬隻:
Argo Mania Bohemia (3 年)