2018 VDH DM IPO - IPO 3

Share


賽事:
2018 VDH DM IPO
賽事級別:
VDH Deutsche Meisterschaften
賽果表名稱:
IPO 3
:
IGP 3
日期:
3. 八月 2018 - 5. 八月 2018
賽事地點:
Velten
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 A:
靶手 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
Cajus von Asega (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Xoana von Peroh (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Raisers Gollum (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ayk von Erikson (萬㹴)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

比利時牧羊犬:
22
德國牧羊犬:
13
巨型史納沙:
5
洛威拿:
5
萬能㹴:
4
參與犬隻:
55 38 17
最老的犬隻:
Uma Dona von Monte Christo (8 年 7 月)
最年青犬隻:
Xaro von der Schönburg (2 年 10 月)