2022 30. FCI WM IGP 2022 - IGP World Cup

Share


賽事:
2022 30. FCI WM IGP 2022
賽事級別:
FCI Weltmeisterschaften
賽果表名稱:
IGP World Cup
:
IGP 3
日期:
7. 九月 2022 - 11. 九月 2022
賽事地點:
Roudnice nad Labem
裁判 Total:
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:

賽果表

Marax du Wossel (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Pepsi Deabei (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Satoris Scoop (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
X od Moslavine (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
D&C's Bravo (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Kako de Canto (比牧)
A
B
C
Total
Tämä on Kone (比牧)
A
B
C
Total
Wow Vikar (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ysmon Kynergon (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Dazzler Boccaro (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Say Holubi dum (羅威)
A
B
C
Total
Pysäkin Ozzy (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Donar Bestiaras (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Nero Leryka (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Daneskjold Ulvi (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Mecberger Vida (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Wild Iris Goor (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Cane Codi-Fin (比牧)
A
B
C
Total
Atoxx Daxengel (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Helaka Asia (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Condor Vikar (德牧)
A
B
C
Total
IQ Barnero (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Bullet Mapet (比牧)
A
B
C
Total
Deo Santa Rosa (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Vyatkins' Sandy (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Di Augusto Azul (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Grip Reunion (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Gama z Uliček (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Frank Reunion (德牧)
A
B
C
Total
Dark Belrott (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Jabina Klura (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Idol Hanmark (德牧)
A
B
C
Total
Gramanns Ägir (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Nazgul z Ringu (拳師)
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

比利時牧羊犬:
91
德國牧羊犬:
50
洛威拿:
3
荷蘭牧羊犬:
2
巨型史納沙:
1
參與犬隻:
149 106 43
最老的犬隻:
Fiona Marshall Dogs (8 年 11 月)
最年青犬隻:
Gama z Uliček (2 年 8 月)