2024 Danmarksmesterskab IGP 3 - FCI-IGP 3

Share


賽事:
2024 Danmarksmesterskab IGP 3
賽事級別:
Schaeferhundeklubben SHKD IGP
賽果表名稱:
FCI-IGP 3
:
IGP 3
日期:
9. 五月 2024 - 11. 五月 2024
賽事地點:
Haderslev
裁判 A:
裁判 C:
裁判 B:
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:

賽果表

Jabina Kenza (德牧)
A
B
C
Total
Crympe Ild (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Laguso Jackpot (德牧)
A
B
C
Total
Wilckens Aron (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Sundeved Cille (德牧)
A
B
C
Total
Jabina Haley (德牧)
A
B
C
Total
Ditaro's Cimmie (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Jabina Monster (德牧)
A
B
C
Total
Gen-Chi's Saxo (德牧)
A
B
C
Total
Schön's Morgan (德牧)
A
B
C
Total
Metla's Isolde (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
23 16 7
最老的犬隻:
Jabina Haley (7 年 4 月)
最年青犬隻:
Jabina Smilla (2 年 3 月)