9. WUSV-Universalsiegerwettbewerb (IPO/Show) 2019 - Ergebnis gesamt Rüden

Share


賽事:
9. WUSV-Universalsiegerwettbewerb (...
賽事級別:
WUSV Universalwettbewerb gesamt (IPO/Show)
賽果表名稱:
IGP World Cup
日期:
7. 六月 2019 - 9. 六月 2019
賽事地點:
Nantwich
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
裁判 Show:
靶手 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
Messi Box-Dogs (德牧)
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
Tyguards Axle (德牧)
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
Vinto Anrebri (德牧)
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
Him de Parayas (德牧)
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
Dex Polsmaten (德牧)
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+
A
B
Show
C
Mark
Total
Total+

統計