ADRK Internationaler 10. Großer Preis von Rottweil 2018 - IPO 3

Share


賽事:
10. Großer Preis von Rottweil 2018
賽事級別:
ADRK Internationaler Großer Preis von Rottweil
賽果表名稱:
IPO 3
:
IGP 3
日期:
4. 五月 2018 - 6. 五月 2018
賽事地點:
Rottweil
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 A:
靶手 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
Ando vom Quant (羅威)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Greif Nivanus (羅威)
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
22 17 5
最老的犬隻:
Vonkassel Djuke (7 年 1 月)
最年青犬隻:
Witiko von Hohenbeilstein (3 年 9 月)