ADRK Klubsiegerzuchtschau 37. ADRK Klubsiegerzuchtschau 2007 - Zwischenklasse (Hündinnen)

Share


賽事:
37. ADRK Klubsiegerzuchtschau 2007
賽事級別:
ADRK Klubsiegerzuchtschau
賽果表名稱:
Intermediate class (female)
日期:
18.08.2007
賽事地點:
Rottweil
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

Just Ask Kate (羅威)
Heiza 's Happy (羅威)
Arzadons Budina (羅威)

統計