CACIT Championship of Russian - IPO 2017 - IPO 3

Share


賽事:
Championship of Russia 2017 (IPO3)
賽事級別:
CACIT Championship of Russia - IPO
賽果表名稱:
IPO 3
:
IGP 3
日期:
19. 五月 2017 - 21. 五月 2017
賽事地點:
Verbilki
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

Grok (Inkina) (比牧)
A
B
C
Total
Apelere Arni (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Rotsaler Zhenni (羅威)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Nordan Zoterhof (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Stels Zerd (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Vyatkins' I'Red (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Daneskjold Hero (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Largo Farsal (比牧)
A
B
C
Total

統計

德國牧羊犬:
21
比利時牧羊犬:
12
洛威拿:
4
巨型史納沙:
2
參與犬隻:
39 33 6
最老的犬隻:
Karay s Putilovoy Gory (7 年 10 月)
最年青犬隻:
Red Bull iz doma Torra (3 年 2 月)