CACIT Championship of Russia 2018 - IPO 3

Share


賽事:
Championship of Russia 2018
賽事級別:
CACIT Championship of Russia - IPO
賽果表名稱:
IPO 3
:
IGP 3
日期:
03.05.2018 - 06.05.2018
賽事地點:
St. Petersburg
裁判 Total:
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Esco z Padoku (杜賓)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Daneskjold Hero (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Foz Ryzhiy Plut (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Aperle Afra (德牧)
A
B
C
Total
Vyatkins' I'Red (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Elizhaus Kaizer (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Vyatkins' Istek (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Largo Farsal (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Apelere Arni (德牧)
A
B
C
Total

統計

德國牧羊犬:
29
比利時牧羊犬:
22
巨型史納沙:
2
洛威拿:
2
都柏文:
1
參與犬隻:
56 39 17
最老的犬隻:
Unerschrocken Ula (7 年 3 月)
最年青犬隻:
Love & Spirit Zhigan (3 年)