CACIT Erstein RCI - SCC CACIT Erstein 2016 - IPO 3

Share


賽事:
SCC CACIT Erstein 2016
賽事級別:
CACIT Erstein RCI
賽果表名稱:
IPO 3
:
IGP 3
日期:
30.07.2016 - 31.07.2016
賽事地點:
Erstein
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
Malisko Ilay (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

比利時牧羊犬:
9
德國牧羊犬:
5
參與犬隻:
14 11 3
最老的犬隻:
Isis du Djan Djan (7 年 3 月)
最年青犬隻:
Urbo vom Akrobat (2 月)