CEPPA 32. Campeonato Nacional 2021 - IGP 3

Share


賽事:
32. Campeonato Nacional 2021
賽事級別:
CEPPA Campeonato del Real Club de perro de pastor aleman
賽果表名稱:
IGP 3
日期:
10. 六月 2021 - 13. 六月 2021
賽事地點:
Castilla y León
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
Fargo de Dayuri (德牧)
A
B
C
Total
Him de Parayas (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Kiti de Parayas (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Arko de Cuervos (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Apoll del Llop (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Crom Lop Buen (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Hella Togaricha (德牧)
A
B
C
Total
Job de Zugvogel (德牧)
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
70 53 17
最老的犬隻:
Hanna de Fuerza Bella (9 年)
最年青犬隻:
Brooks de Eguretxe (2 年 9 月)