CKNO Meisterschaft für Deutsche Schäferhunde 2011

Share


賽事:
CKNO Meisterschaft für Deutsche Sch...
賽事級別:
CKNO Meisterschaft für Deutsche Schäferhunde
賽果表名稱:
CKNO Meisterschaft für Deutsche Schäferhunde 2011
:
IGP 3
日期:
1. 七月 2011
賽事地點:
Mrakov/Domazlice (Czechia)
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

Lesco Naspo (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Agata Vepeden (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Kubar Leryka CS (德牧)
A
B
C
Total
Jaro Ja-He (德牧)
A
B
C
Total
Baxter Vikar CS (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Cox Vikar CS (德牧)
A
B
C
Total
Dargo Vepeden (德牧)
A
B
C
Total
Imo Anrebri (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Jago Jipo-Me CS (德牧)
A
B
C
Total
Cyko Aykmar (德牧)
A
B
C
Total
Cixie Zde-Sko (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Gina Jipo-Me CS (德牧)
A
B
C
Total
Pegy z Golha (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Eirin Anrebri (德牧)
A
B
C
Total
Adelka Aykmar (德牧)
A
B
C
Total
Yucci Vikar (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Aron Anilorak (德牧)
A
B
C
Total
Jagga Ja-He (德牧)
A
B
C
Total
Falk Zde-Sko (德牧)
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
49 33 16
最老的犬隻:
Pando vom Haus Frommer (7 年 9 月)
最年青犬隻:
Tobias Anrebri (3 年 3 月)