17. Czech Championship for Belgian Shepherds

Share


賽事:
17. Czech Championship for Belgian ...
賽事級別:
CMC Czech Championship for Belgian Shepherds
賽果表名稱:
17. Meisterschaft für Belgischer Schäferhunde
:
IGP 3
日期:
19. 十月 2013 - 20. 十月 2013
賽事地點:
Chanovice
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

Ayko Boccaro (比牧)
A
B
C
Total
Aki Ostraryka (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Vanesa Malidaj (比牧)
A
B
C
Total
Apollo Glitch (比牧)
A
B
C
Total
Asim Murat (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Tarkatan Juki (比牧)
A
B
C
Total
Biron Murat (比牧)
A
B
C
Total
Auzzy Ostraryka (比牧)
A
B
C
Total
Basca Murat (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計