22. Czech Championship for Belgian Shepherds - IPO 3

Share


賽事:
22. Czech Championship for Belgian ...
賽事級別:
CMC Czech Championship for Belgian Shepherds
賽果表名稱:
IPO 3
:
IGP 3
日期:
13. 十月 2018 - 14. 十月 2018
賽事地點:
Suchdol nad Odrou
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

Boy Codi-Fin (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Hooper Deabei (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Aira Clever Fox (比牧)
A
B
C
Total
Dazzler Boccaro (比牧)
A
B
C
Total
Fixa Ostraryka (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Dee Ostraryka (比牧)
A
B
C
Total
Charon Deabei (比牧)
A
B
C
Total
Ayra Oro Nero (比牧)
A
B
C
Total
Giro z Kovárny (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Assan Oro Nero (比牧)
A
B
C
Total
De Will Vedusk (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
El vom Esadera (比牧)
A
B
C
Total
Maxim Mi-Ji (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Finka Deabei (比牧)
A
B
C
Total
Maik Mi-Ji (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Basko Jankari (比牧)
A
B
C
Total
Emerson Jirka (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
45 25 20
最老的犬隻:
Ghandi from Mike's Place (6 年 8 月)
最年青犬隻:
Fixa Ostraryka (2 年 11 月)