AChR Zuchtschau Romania CNCG Expozitie de Club - Bucuresti 2016 - GHKLR

Share


賽事:
CNCG Expozitie de Club - Bucuresti 2016
賽事級別:
AChR Zuchtschau Romania
賽果表名稱:
GHKLR
日期:
19. 三月 2016
賽事地點:
ROM-Bucuresti
裁判 Result:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:

賽果表

統計