DBC Championship / Meisterschaft DBC Clubmeisterschaft IPO 2010 - Deutsche Clubmeisterschaft der Bouvier 2010

Share


賽事:
DBC Clubmeisterschaft IPO 2010
賽事級別:
DBC Championship / Meisterschaft
賽果表名稱:
Deutsche Clubmeisterschaft der Bouvier 2010
:
IGP 3
日期:
23. 五月 2010
賽事地點:
Alpen
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

統計