DKK Danish FCI Championships Danish FCI Championship 2001

Share


賽事:
Danish FCI Championship 2001
賽事級別:
DKK Danish FCI Championships
賽果表名稱:
IPO 3
:
IGP 3
日期:
1. 一月 2001
賽事地點:
k. A.
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:

賽果表

Daneskjold Nero (比牧)
A
B
C
Total
Bosko's Taiga (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Cuja's Eddie (比牧)
A
B
C
Total
Fitja's Abbas (羅威)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Pa-Schacks Gaya (混種)
A
B
C
Total
Daneskjold Indy (比牧)
A
B
C
Total
Jabina Zobel (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Degn's Frida (德牧)
A
B
C
Total
Utta Chade's (德牧)
A
B
C
Total
Daneskjold Nero (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Dravde's Guy (羅威)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Degn's Kendo (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Jabina Lewis (德牧)
A
B
C
Total
Djalsam's Xenei (混種)
A
B
C
Total
Hajen Gubbi (德牧)
A
B
C
Total
Jabina Yassi (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Daneskjold Lobo (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Jabina Omega (德牧)
A
B
C
Total
Daneskjold Luna (比牧)
A
B
C
Total
Nedenskov Asack (混種)
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

德國牧羊犬:
12
比利時牧羊犬:
11
洛威拿:
5
混種犬:
3
都柏文:
1
參與犬隻:
34 22 11
最老的犬隻:
Arras van de Statorhof (16 年 9 月)
最年青犬隻:
Daneskjold Only Zille (2 年 4 月), Daneskjold Oliver (2 年 4 月)