DKK Danish FCI Championships Danish FCI Championship 2011 - IPO 3

Share


賽事:
Danish FCI Championship 2011
賽事級別:
DKK Danish FCI Championships
賽果表名稱:
IPO 3
:
IGP 3
日期:
6. 五月 2011 - 8. 五月 2011
賽事地點:
Greve
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

Trold Hector (德牧)
A
B
C
Total
Bayogi Eico (德牧)
A
B
C
Total
Jabina Freddie (德牧)
A
B
C
Total
ChaDe's Vega (德牧)
A
B
C
Total
Jabina Yena (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
ChaDe's Nato (德牧)
A
B
C
Total
Jabina Gustav (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Degn's Mille (德牧)
A
B
C
Total
Kochen's Hutch (德牧)
A
B
C
Total
Jabina E'chuck (德牧)
A
B
C
Total
Böggild's Cato (德牧)
A
B
C
Total
Satoris Iron (德牧)
A
B
C
Total
Satoris Oliver (德牧)
A
B
C
Total
Rowicks Lido (德牧)
A
B
C
Total
Hajen Naps (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Asbis Enzo (德牧)
A
B
C
Total
Disager's Ixus (德牧)
A
B
C
Total
Jabina Dakka (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Chade's Yalte (德牧)
A
B
C
Total
Brix's Nero (德牧)
A
B
C
Total
Jabina Otta (德牧)
A
B
C
Total
ChaDe's Atos (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Studsdal Milo (德牧)
A
B
C
Total
Chade's Saiko (德牧)
A
B
C
Total
Amager's Gurli (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
41 31 10
最老的犬隻:
ChaDe's Atos (8 年 8 月)
最年青犬隻:
Jabina Gustav (2 年 2 月)