DVG Landesmeisterschaften DVG LM 2012 Nord-Rheinland

Share


賽事:
DVG LM 2012 Nord-Rheinland
賽事級別:
DVG Landesmeisterschaften
賽果表名稱:
DVG LM 2012 Nord-Rheinland
:
IGP 3
日期:
23. 九月 2012
賽事地點:
Neuss
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

比利時牧羊犬:
18
混種犬:
5
德國牧羊犬:
4
巨型史納沙:
1
參與犬隻:
28 20 8
最老的犬隻:
Hoss von der Dellwiger Grenze (8 年 8 月)
最年青犬隻:
The Charmed Witches Ayla (2 年 5 月)