CACIT Championship of Estonia 2009

Share


賽事:
Championship of Estonia 2009
賽事級別:
Estonia Championships
賽果表名稱:
CACIT Championship of Estonia 2009
:
IGP 3
日期:
25.07.2009
賽事地點:
Tamsalu
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
Tulihunt Attila (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Onaoma De-Light (杜賓)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

德國牧羊犬:
6
都柏文:
3
巨型史納沙:
1
參與犬隻:
10 6 4
最老的犬隻:
Irria del Mediano (6 年 3 月)
最年青犬隻:
Tulihunt Attila (2 年 8 月)