Championship of Estonia 2018 - IPO 3

Share


賽事:
Championship of Estonia 2018
賽事級別:
Estonia Championships
賽果表名稱:
IPO 3
:
IGP 3
日期:
20.07.2018 - 22.07.2018
賽事地點:
Kohila
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Adofau Warco (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Rayntes Kaito (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Daneskjold Hawk (比牧)
A
B
C
Total
Luna Tale Link (邊牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Dakar Barnero (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Astrida Letton (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

德國牧羊犬:
14
比利時牧羊犬:
7
巨型史納沙:
3
都柏文:
1
混種犬:
1
參與犬隻:
27 21 6
最老的犬隻:
Adofau Warco (7 年 9 月)
最年青犬隻:
Angry Bird Manlihaus (2 年 2 月)