FCI Obedience WC 2019 - 1st day QUALIFICATIONS

Share


賽事:
2019 25th FCI Obedience World Champ...
賽事級別:
FCI Obedience WM
賽果表名稱:
1st day QUALIFICATIONS
:
Obedience Class 3
日期:
04.07.2019 - 07.07.2019
賽事地點:
Kladno
裁判 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

Tending Mirage (邊牧)
Total
Maeglin Meg (邊牧)
Total
Desh Miracle (邊牧)
Total
Total
Tending Tough (邊牧)
Total

統計

邊界牧羊犬:
48
比利時牧羊犬:
7
金毛獵犬:
1
參與犬隻:
56 29 27
最老的犬隻:
Moss LOE 1899053 (Rivero) (9 年 10 月)
最年青犬隻:
Bryggarskogens Apps (2 年 2 月)