Livestream 贊助商 Shop

FCI Obedience WM 2013 - Obedience Class 3 (Samstag)

Share


賽事:
Obedience WM 2013
賽事級別:
FCI Obedience WM
賽果表名稱:
Obedience Klasse 3 (Samstag)
:
Obedience Class 3
日期:
17.05.2013 - 19.05.2013
賽事地點:
Gödöllő (Hungary)
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

Arsa Wolf Jar (德牧)
Total
Yra N 18901/04 (邊牧)
Total
Ytrelia's Yatzy (邊牧)
Total
Chitto (Lonis) (邊牧)
Total
Tending Yep (邊牧)
Total

統計

邊界牧羊犬:
42
比利時牧羊犬:
3
金毛獵犬:
2
保撒牧羊犬:
1
荷蘭牧羊犬:
1
參與犬隻:
52 29 23
最老的犬隻:
Jenny di Cambiano (10 年 5 月)
最年青犬隻:
I'm Freezer vom Chiemgauer Ländchen (3 年)