FCI Weltmeisterschaften 12. FCI WM 2001

Share


賽事:
12. FCI WM 2001
賽事級別:
FCI Weltmeisterschaften
賽果表名稱:
12. FCI WM 2001
:
IGP 3
日期:
16. 九月 2001
賽事地點:
Nova Goriza (Slowenien)
裁判 B:
裁判 C:
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Max Honest (德牧)
A
B
C
Total
Cezar Lincianka (德牧)
A
B
C
Total
Daneskjold Lobo (比牧)
A
B
C
Total
Erna Chabet (德牧)
A
B
C
Total
Igi SP 708040 (德牧)
A
B
C
Total
Ukko-Pekan Oppo (羅威)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Emir Chabet (德牧)
A
B
C
Total
Ak-Yar Chesmena (杜賓)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Jabina Lewis (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ema III Chabet (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Bara Radhol (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Olek de Valsory (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Degn's Kendo (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Cargo Pi-Fa (巨沙)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Don van Adelrik (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Clif z Elisu (德牧)
A
B
C
Total
Agir Agamida (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Austin's Ecks (羅威)
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

德國牧羊犬:
43
比利時牧羊犬:
31
洛威拿:
3
巨型史納沙:
2
都柏文:
1
參與犬隻:
80 62 18
最老的犬隻:
Cargo Pi-Fa (7 年 11 月)
最年青犬隻:
Uka-Senna SLR MN 165 (Senekovic) (3 年), Ulla-Ursa SLR MN 163 (Korljan) (3 年)