FCI Weltmeisterschaften 15. FCI WM 2005

Share


賽事:
15. FCI WM 2005
賽事級別:
FCI Weltmeisterschaften
賽果表名稱:
15. FCI WM 2005
:
IGP 3
日期:
11. 九月 2005
賽事地點:
Breda (Niederlande)
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Jimmy Frenkov (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Lutz del Xixon (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Turbaz Frei (德牧)
A
B
C
Total
Kim di Dranel (德牧)
A
B
C
Total
Run de Norbel (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Raftaf Amok (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ajax Auto Dam (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Bert Junak CS (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Enzo z Jenive (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
ChaDe's Xaro (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Overglinns Ario (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Jabina Nova (德牧)
A
B
C
Total
Flindt's Bondo (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

德國牧羊犬:
52
比利時牧羊犬:
45
巨型史納沙:
1
萬能㹴:
1
荷蘭牧羊犬:
1
參與犬隻:
100 86 14
最老的犬隻:
Pois Kottoo Alfonso (9 年 5 月)
最年青犬隻:
Ryuvelt of Hobby Kyuhoku (2 年 4 月)