FCI Weltmeisterschaften 17. FCI WM 2007

Share


賽事:
17. FCI WM 2007
賽事級別:
FCI Weltmeisterschaften
賽果表名稱:
17. FCI WM 2007
:
IGP 3
日期:
9. 九月 2007
賽事地點:
Turin (Italien)
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

Satoris Mirò (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Denlee Anka (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Lord z Lipin (德牧)
A
B
C
Total
Eyk von Erikson (萬㹴)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Diwareus Chac (德牧)
A
B
C
Total
Ozzy Barnero (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Donna Smreska (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
ChaDe's Zuma (德牧)
A
B
C
Total
Athena SK Sion (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ink Zoterhund (德牧)
A
B
C
Total
Agon vom Rolben (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Kim di Dranel (德牧)
A
B
C
Total
Flindt's Bondo (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Satoris Yaxi (德牧)
A
B
C
Total
Molinari Enzo (德牧)
A
B
C
Total
Sumo Mayki (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Rall Lasmon (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Overglinns Ario (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Negundor Cobe (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ulix Mayki (比牧)
A
B
C
Total
Satoris Exxon (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

德國牧羊犬:
60
比利時牧羊犬:
46
萬能㹴:
2
參與犬隻:
108 88 20
最老的犬隻:
Flindt's Bondo (7 年 11 月)
最年青犬隻:
Gucci von den Lausbuben (3 年 1 月)