26. FCI WM 2016

Share


賽事:
26. FCI WM 2016
賽事級別:
FCI Weltmeisterschaften
賽果表名稱:
26. FCI WM 2016
:
IGP 3
日期:
14. 九月 2016 - 18. 九月 2016
賽事地點:
Nova Gorica
裁判 Total:
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

Zico Barnero (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Bolt Milehund (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Lymmels Imse (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Le-Wan Boss (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Auzzy Ostraryka (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Pysäkin Filip (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ebor ot Vitosha (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Jabina Zlatan (德牧)
A
B
C
Total
Kutinan Pamppu (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ceo de Ydre (比牧)
A
B
C
Total
Vytensa Calli (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Mecberger Lulu (比牧)
A
B
C
Total
Kondor Mi-Ji (比牧)
A
B
C
Total
Froulund Eddie (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Bandit Boccaro (比牧)
A
B
C
Total
Mecberger Olka (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Lux od šarića (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Lenko Malisko (比牧)
A
B
C
Total
Nordan Zoterhof (德牧)
A
B
C
Total
Visszhang Cirko (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

比利時牧羊犬:
72
德國牧羊犬:
44
巨型史納沙:
3
荷蘭牧羊犬:
3
都柏文:
2
參與犬隻:
128 93 35
最老的犬隻:
Boyd's Bullriding Glenmore (9 年 3 月)
最年青犬隻:
Torpeda iz Komandy Azart (2 年 8 月)