28. FCI WM 2018 - IPO 3

Share


賽事:
28. FCI WM 2018
賽事級別:
FCI Weltmeisterschaften
賽果表名稱:
28. FCI IPO WC
:
IGP 3
日期:
11. 九月 2018 - 16. 九月 2018
賽事地點:
Lignano Sabbiadoro
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

Erkan Arcanis (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Largo Farsal (比牧)
A
B
C
Total
Mecberger Moodi (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Germali's Nero (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ceo de Ydre (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Jenos' Tito (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Looker Mi-Ji (比牧)
A
B
C
Total
Jabina Retro (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Charon Deabei (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Mecberger Lulu (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Johnboy Vikar (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Axa z Pekla (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Stormhaus Drago (羅威)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Kutinan Pamppu (比牧)
A
B
C
Total
Daneskjold Hawk (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Vyatkins' Guard (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Jabina Adax (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Comary Prinz (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Wild Iris Goor (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Nice Red Mamba (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Mecberger Sonny (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Cuba Boccaro (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

比利時牧羊犬:
95
德國牧羊犬:
46
都柏文:
2
洛威拿:
2
巨型史納沙:
1
參與犬隻:
148 110 38
最老的犬隻:
Kutinan Pamppu (9 年)
最年青犬隻:
Angry Bird Manlihaus (2 年 4 月)