29. FCI WM 2019 - IGP3

Share


賽事:
29. FCI WM 2019
賽事級別:
FCI Weltmeisterschaften
賽果表名稱:
IGP 3
日期:
11. 九月 2019 - 15. 九月 2019
賽事地點:
Schwechat
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 Total:
靶手 A:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:

賽果表

Comary Prinz (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Wild Iris Goor (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Luna Tale Link (邊牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Hohenburg Aaron (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Dazzler Boccaro (比牧)
A
B
C
Total
Jenos' Tito (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Germali's Nero (比牧)
A
B
C
Total
Metloff's Ammo (比牧)
A
B
C
Total
X od Moslavine (比牧)
A
B
C
Total
Hohenburg Dax (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Erkan Arcanis (比牧)
A
B
C
Total
Raisers Fanto (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Eico Nivanus (羅威)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Looker Mi-Ji (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Zoro spod Lazov (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Abardi Vub (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Vyatkins' Sandy (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Conny Codi-Fin (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Dixie Reunion (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Chetan Colos (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Amigo de Dagnik (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Nice Red Mamba (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Maik Mi-Ji (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Largo Farsal (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Germali's Naiki (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ceo de Ydre (比牧)
A
B
C
Total

統計

比利時牧羊犬:
90
德國牧羊犬:
40
巨型史納沙:
2
都柏文:
2
洛威拿:
2
參與犬隻:
141 102 39
最老的犬隻:
Alex von Kyoto Masuda (10 年 1 月)
最年青犬隻:
Cato Carlos Bohemia (3 年 4 月)