FMBB Obedience WC FMBB WM - Obedience 2013 - Obedience Klasse 1 (FCI) Gesamt

Share


賽事:
FMBB WM - Obedience 2013
賽事級別:
FMBB Obedience WC
賽果表名稱:
Obedience Klasse 1 (FCI) Gesamt
:
Obedience Class 1
日期:
2. 五月 2013 - 5. 五月 2013
賽事地點:
Koper/Slovenia
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

統計

參與犬隻:
9 6 3
最老的犬隻:
Braveheart la Maschera di Ferro (6 年 6 月)
最年青犬隻:
Anou vom Eifelsteig (2 年)