FMBB World Championchip 2017 - Obedience - Class 3 (FCI 2016) - Run 1

Share


賽事:
FMBB WM - Obedience 2017
賽事級別:
FMBB Obedience WC
賽果表名稱:
Class 3 (FCI 2016) - Run 1
:
Obedience Class 3
日期:
26.04.2017 - 30.04.2017
賽事地點:
Halle (Saale)
裁判 Total:
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

統計