FMBB World Championchip 2017 - Obedience - Class 1 (FCI 2016) - Overall

Share


賽事:
FMBB WM - Obedience 2017
賽事級別:
FMBB Obedience WC
賽果表名稱:
Class 1 (FCI 2016) - Overall
:
Obedience Class 1
日期:
26. 四月 2017 - 30. 四月 2017
賽事地點:
Halle (Saale)
裁判 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

Windream Fresco (比牧)
Run 1
Run 2
Total
Run 1
Run 2
Total
Run 1
Run 2
Total
Attack Barathea (比牧)
Run 1
Run 2
Total
Nicima's Bria (比牧)
Run 1
Run 2
Total
Axa z Krywlan (比牧)
Run 1
Run 2
Total
Run 1
Run 2
Total
Windream Merci (比牧)
Run 1
Run 2
Total
Run 1
Run 2
Total
Run 1
Run 2
Total
Run 1
Run 2
Total
Run 1
Run 2
Total
Celina Reunion (比牧)
Run 1
Run 2
Total
Run 1
Run 2
Total
Nicima's Anup (比牧)
Run 1
Run 2
Total
Xapp Deabei (比牧)
Run 1
Run 2
Total

統計

參與犬隻:
20 5 15
最老的犬隻:
Xapp Deabei (6 年 10 月)
最年青犬隻:
Windream Merci (1 年 11 月)