Livestream 贊助商 Shop

GSDCA-WDA Nationa Championship 2010 - SchH 3

Share


賽事:
GSDCA-WDA Nationa Championship 2010
賽事級別:
GSDCA-WDA National Schutzhund Championship
賽果表名稱:
SchH 3
:
IGP 3
日期:
07.05.2010 - 09.05.2010
賽事地點:
Illinois
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
Iso Tkacov dvor (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Arachis Lexi (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

德國牧羊犬:
19
混種犬:
1
參與犬隻:
20 18 2
最老的犬隻:
Ulrich vom Hammerbachthal (6 年 7 月)
最年青犬隻:
Banga vom Floyd Haus (2 年 2 月), Benny vom Floyd Haus II (2 年 2 月)