Livestream 贊助商 Shop

GSSCC National Championship 2019 - IGP 3

Share


賽事:
GSSCC National Championship 2019
賽事級別:
GSSCC National Championship
賽果表名稱:
IGP 3
日期:
31.07.2019 - 04.08.2019
賽事地點:
Saskatoon, SK
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

Ikko Vikar (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Magic VXY (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Vandalia Turbo (Mixed breed)
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

德國牧羊犬:
21
比利時牧羊犬:
1
混種犬:
1
參與犬隻:
23 17 6
最老的犬隻:
B Karl vom Hause Velipoje (7 年 10 月)
最年青犬隻:
Zelda von der Nate (3 年 9 月)