GSSCC 2019 West Regional Championship - IGP 3

Share


賽事:
2019 West Regional Championship
賽事級別:
GSSCC Regional Championships
賽果表名稱:
IGP 3
日期:
27. 四月 2019 - 28. 四月 2019
賽事地點:
Surrey, BC
裁判 Total:
靶手 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

統計

德國牧羊犬:
8
比利時牧羊犬:
1
參與犬隻:
9 6 3
最老的犬隻:
B Karl vom Hause Velipoje (7 年 7 月)
最年青犬隻:
Zolah von Grunheide (1 月)