IDC Weltmeisterschaft 2008

Share


賽事:
IDC Weltmeisterschaft 2008
賽事級別:
IDC Weltmeisterschaft
賽果表名稱:
IDC Weltmeisterschaft 2008
:
IGP 3
日期:
25.05.2008
賽事地點:
Judenburg (Österreich)
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
Mezzrow's Fabio (杜賓)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Akim z Avarku (杜賓)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ujim del Citone (杜賓)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Onaoma De-Light (杜賓)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ira Black Gong (杜賓)
A
B
C
Total
Ascomannis Jako (杜賓)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ascomannis Igor (杜賓)
A
B
C
Total
Ascomannis Indy (杜賓)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Hanz Gold Micer (杜賓)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
58 35 23
最老的犬隻:
Hainide Nemrod-Chuck (9 年)
最年青犬隻:
Chelsea iz Gratsiano (2 年 4 月)