IDC Weltmeisterschaft 2011

Share


賽事:
IDC Weltmeisterschaft 2011
賽事級別:
IDC Weltmeisterschaft
賽果表名稱:
IDC Weltmeisterschaft 2011
:
IGP 3
日期:
14. 五月 2011
賽事地點:
Casatano Primo (Italia)
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Briska's Alex (杜賓)
A
B
C
Total
Briska's Zosca (杜賓)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Urian Miratio (杜賓)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Fiona di Tamalu (杜賓)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
36 18 18
最老的犬隻:
Aycka vom Burghof (8 年 7 月)
最年青犬隻:
Ogan de Andreoli (3 年 6 月)