ISPU Weltmeisterschaft 19. ISPU - Weltmeisterschaft für Riesenschnauzer

Share


賽事:
19. ISPU - Weltmeisterschaft für Ri...
賽事級別:
ISPU Weltmeisterschaft
賽果表名稱:
19. ISPU - Weltmeisterschaft für Riesenschnauzer
:
IGP 3
日期:
29. 十月 2010
賽事地點:
Haren/Emsland (Germany)
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Megas Ewan (巨沙)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Rissies Azzi (巨沙)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Lay von Melina (巨沙)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Pele von Melina (巨沙)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Klasan's Hoffa (巨沙)
A
B
C
Total
Carlo vom Delv (巨沙)
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
67 49 18
最老的犬隻:
Fuzzy vom Hatzbachtal (8 年 1 月)
最年青犬隻:
Flash vom Hatzbachtal (2 年 6 月)