23th ISPU World Championship of Giant Schnauzer - IPO 3

Share


賽事:
23. ISPU - Weltmeisterschaft für Ri...
賽事級別:
ISPU Weltmeisterschaft
賽果表名稱:
IPO 3
:
IGP 3
日期:
23. 十月 2014 - 26. 十月 2014
賽事地點:
Götzis
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 Total:
靶手 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Arek von Schill (巨沙)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Zar von Melina (巨沙)
A
B
C
Total
Ares Daches (巨沙)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Chriss Stanios (巨沙)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Megas Fay (巨沙)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Gullviks Zäpo (巨沙)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Megas Foster's (巨沙)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計