26. ISPU - IPO 3

Share


賽事:
26. ISPU - Weltmeisterschaft für Ri...
賽事級別:
ISPU Weltmeisterschaft
賽果表名稱:
IPO 3
:
IGP 3
日期:
26. 十月 2017 - 29. 十月 2017
賽事地點:
Horni Briza
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 Total:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
Rissies Nimbus (巨沙)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Kasper Radinie (巨沙)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Rissies Qobra (巨沙)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Kiss me Radinie (巨沙)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Gullviks Zäpo (巨沙)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Maigret Radinie (巨沙)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ario For Ario-N (巨沙)
A
B
C
Total
Lotr Stanios (巨沙)
A
B
C
Total
Korennon Venny (巨沙)
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
56 36 20
最老的犬隻:
Ariba la casa DeCillia (9 年 1 月)
最年青犬隻:
La Roche vom Elberfeld (2 年 8 月)