KCHK Tschechische Meisterschaft für Riesenschnauzer KNIRAC 2016 MČR - IPO 3

Share


賽事:
KNIRAC 2016 MČR
賽事級別:
KCHK Tschechische Meisterschaft für Riesenschnauzer
賽果表名稱:
IPO 3
:
IGP 3
日期:
2. 九月 2016 - 4. 九月 2016
賽事地點:
Zbraslav u Brna
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

Cis Hanno Veto (巨沙)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Lotr Stanios (巨沙)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Chriss Stanios (巨沙)
A
B
C
Total
Zulu Hanno Veto (巨沙)
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
13 9 4
最老的犬隻:
Chriss Stanios (9 年 5 月)
最年青犬隻:
Agent Jeff pro Marii (4 年 3 月)