2019 II. HMC KUPA FMBB és FCI kvalifikáció - IGP 3

Share


賽事:
2019 II. HMC KUPA FMBB és FCI kvali...
賽事級別:
MEOESZ-ÖVSB Hungarian Championship and WM Qualification
賽果表名稱:
IGP 3
日期:
6. 四月 2019 - 7. 四月 2019
賽事地點:
Bogyoszló
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 Total:
靶手 A:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
Ykon Zamat (德牧)
A
B
C
Total
Jack Opavia Hof (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Amigo de Dagnik (德牧)
A
B
C
Total
Bolivia Slovraj (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Steinhart Ufo (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ace BPS Jumi (比牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total

統計

比利時牧羊犬:
16
德國牧羊犬:
10
荷蘭牧羊犬:
2
參與犬隻:
28 17 11
最老的犬隻:
Ykon Zamat (7 年 6 月)
最年青犬隻:
Angry Fox Aragon (2 年 5 月)