GSD Nationals IPO 3

Share


賽事:
NM Schæferhund 2014
賽事級別:
N.Sch.K. NM for Schæferhund
賽果表名稱:
IPO 3
:
IGP 3
日期:
29.08.2014 - 31.08.2014
賽事地點:
Biri
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

Utzon's M'Zorro (德牧)
A
B
C
Total
Niqila's Astro (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Marschas Ibo (德牧)
A
B
C
Total
Marschas Ilo (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Hedeforsens Ia (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Jurassic Manus (德牧)
A
B
C
Total
Niqila's Berlin (德牧)
A
B
C
Total
Hero av Oddvarg (德牧)
A
B
C
Total
Chade's Saga (德牧)
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
16 12 4
最老的犬隻:
Grizly Wildhearted (7 年 1 月)
最年青犬隻:
Chade's Saga (3 年 3 月)