SV OG-Zuchtschau OG-Zucht- und Nachwuchsschau (LG 08) - NWR

Share


賽事:
OG-Zucht- und Nachwuchsschau (LG 08)
賽事級別:
SV OG-Zuchtschau
賽果表名稱:
NWR
日期:
25. 五月 2014
賽事地點:
D-Bischofsheim e.V.
裁判 Result:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

統計

參與犬隻:
1
最老的犬隻:
Usty aus dem Haus Zygadto (11 月)
最年青犬隻:
Usty aus dem Haus Zygadto (11 月)