S.A.S. 65° Campionato Italiano di Addestramento - IGP 3

Share


賽事:
2022 65° Campionato Italiano di Add...
賽事級別:
S.A.S. Campionato Sociale di Addestramento
賽果表名稱:
IGP 3
日期:
4. 十一月 2022 - 6. 十一月 2022
賽事地點:
Goito
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:

賽果表

A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Dpred Blue Sky (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Erik Maranaberg (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ayla x Bamboo (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Lux Lucis (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Axel vom Vildav (德牧)
A
B
C
Total
Phoebe Lengy (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Pike Boscolo (德牧)
A
B
C
Total

統計

德國牧羊犬:
68
混種犬:
1
參與犬隻:
69 50 19
最老的犬隻:
Nocs della Decima Mas (18 年 2 月)
最年青犬隻:
Gustl vom Haus Pixner (3 年 2 月)