S.A.S. Championship 2007 - IPO3

Share


賽事:
S.A.S. Championship 2007
賽事級別:
S.A.S. Campionato Sociale di Addestramento
賽果表名稱:
IPO
:
IGP 3
日期:
26. 十月 2007 - 28. 十月 2007
賽事地點:
Besnate (CO)
裁判 A:
裁判 B:
裁判 C:
靶手 C:
為求讓working-dog的犬賽結果資料更完整,請把現缺的分數發給我們。請明確輸入比賽的地點與日期,如可以的話,請例出裁判和靶手的姓名。請注意我們只接受國際性及全國性比賽的賽果,省制賽果在這裡不會被接納。

請把文件發送到以下地址:
傳真: +49-34602-9991-85

賽果表

A
B
C
Total
Zarx Burg (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Aron Enilend (德牧)
A
B
C
Total
Ingo di Oroval (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ron di Oroval (德牧)
A
B
C
Total
Boss (Scola) (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Goku di Oroval (德牧)
A
B
C
Total
Vulcan Vikar (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Anny di Dranel (德牧)
A
B
C
Total
Tano di Oroval (德牧)
A
B
C
Total
Erol Adlerburg (德牧)
A
B
C
Total
Canto di Oroval (德牧)
A
B
C
Total
Ory Lengy (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Irk del Cerbero (德牧)
A
B
C
Total
Vaira di Oroval (德牧)
A
B
C
Total
Gipsy di Oroval (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Satoris Yaxi (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Blue (Vandelli) (德牧)
A
B
C
Total
Chock (Damato) (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Akim (Gambetta) (德牧)
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
A
B
C
Total
Ex (Piccoli) (德牧)
A
B
C
Total

統計

參與犬隻:
73 59 14
最老的犬隻:
Thor della Decima Mas (8 年 7 月)
最年青犬隻:
Golia Mayflowerstaff (2 年 7 月)